Algunes de les funcions del Col·legi i els seus col·legiats

  • Ordenar, dins el marc de les lleis i l’àmbit de la seva competència, l’exercici de la professió.
  • Vetllar per l’ètica i la dignitat professional i perquè l’activitat professional s’adeqüi als interessos dels ciutadans
  • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, formatiu i anàlegs que siguin d’interès per als col·legiats.

Més informació Article 9 dels Estatuts del COOOC


Alguns dels drets i obligacions dels col·legiats

  • Participar en la gestió corporativa i, per tant, a exercir el dret de petició, el de vot i el d'accés a llocs i càrrecs directius.
  • Rebre les circulars, notificacions, comunicacions i altres que hom acordi de trametre als col·legiats.
  • Rebre l’assistència del Col·legi en qualsevol conflicte d’origen professional.

Més informació Article 21 dels Estatuts del COOOC


Deures

  • Complir fidelment i estrictament les disposicions legals, la normativa sanitària, les disposicions reglamentàries, aquests Estatuts i altres disposicions emanades dels òrgans de govern del Col·legi.
  • Exercir la professió, o la modalitat d’aquesta a què es dediquin, procurant en tot moment de realitzar amb la màxima eficàcia les tasques sanitàries i/o assistencials que els siguin pròpies.
  • Comunicar immediatament al Col·legi qualsevol variació que afecti la fitxa personal, dades personals d’interès professional i corporatiu i també els càrrecs que ocupen en relació amb la professió.

Més informació Article 22 dels Estatuts del COOOC