Per tal de vetllar que els productes i els serveis que poseu a disposició dels consumidors i els usuaris incorporin la informació i assoleixin els nivells de seguretat legalment exigibles, facilitem aquests documents:

 Full oficial de queixa/reclamació/denúncia

 Petició d'exemplars de fulls oficials de reclamació/denúncia

 Model de cartell per als establiments que han de tenir fulls de reclamació/denúncia a disposició dels clients

 Model de val per canvis i devolucions en el comerç