RELACIÓ DE DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA COL·LEGIACIÓ
 
 • Imprès de col·legiació signat i degudament emplenat amb les dades personals i les dades del centre/establiment on estiguis treballant.

 

 • Títol universitari d'òptic o òptica optometrista o Certificat d'emissió del títol 

 

 

 • 2 fotografies mida carnet.

 

 • 2 fotocòpies compulsades* d'aquests documents:
  • Diploma acreditatiu del dret a l'exercici de la professió d'òptic optometrista; o bé,
  • Document que justifiqui el pagament dels drets d'expedició del títol universitari oficial
  • DNI/NIE o document que el substitueixi. 

 

 • Ingrés de la quota d'entrada per un import de 300 euros. L'ingrés s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al número de compte del COOOC La Caixa: ES70.2100.0923.76.0200204391, adjuntant el justificant de pagament en el moment de col·legiació.

 

 • Fotocòpia del contracte de treball degudament registrat a l'INEM, actualitzat i signat per ambdues parts.

 

 • Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. 

 

*Al Col·legi també et podem validar la còpia al mateix moment presentant l'original