RELACIÓ DE DOCUMENTS NECESSARIS PER A LA COL·LEGIACIÓ NO EXERCENT
 

 

 

  • 2 fotocòpies compulsades* d'aquests documents:
    • Diploma acreditatiu del dret a l'exercici de la professió d'òptic optometrista; o bé,
    • Document que justifiqui el pagament dels drets d'expedició del títol universitari oficial
    • DNI/NIE o document que el substitueixi. 

 

  • Ingrés de la quota d'entrada per un import de 300 euros. L'ingrés s'haurà de realitzar mitjançant transferència bancària al número de compte del COOOC La Caixa: ES70.2100.0923.76.0200204391, adjuntant el justificant de pagament en el moment de col·legiació.

 

  • Certificat negatiu de Delictes de Naturalesa Sexual. 

 

*Al Col·legi també et podem validar la còpia al mateix moment presentant l'original